Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies przez administratora serwisu internetowego ETTAGOGLOBAL.COM publikowanego pod adresem: ettagoglobal.com 

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o: 

 1. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy „ettagoglobal.com”, 
 2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z usług Serwisu przynajmniej poprzez zapoznawanie się z treściami w nim opublikowanymi, 
 3. Administratorze danych – rozumie się przez to ETTA Group Sp. z o.o., KRS 0000728421, NIP 8982242707. 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

Treści opublikowane w Serwisie znajdują się pod ochroną prawa autorskiego, a w szczególności objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231. ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystanie poza Serwisem bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione. Treści zewnętrzne, do których prowadzą odnośniki (łącza) opublikowane w Serwisie, mogą być objęte ochroną prawa autorskiego. Wyłączne kompetencje do zezwalania na korzystanie i określania zasad korzystania z treści zewnętrznych posiadają ich autorzy. 

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i ma na celu wyjaśnienie charakteru, zakresu i celów, dla których gromadzone i wykorzystywane są dane Użytkowników. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, w związku z korzystaniem z Serwisu, prosimy o kontakt na adres mailowy ilike@ettagoglobal.com. 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych 

Administratorem danych jest ETTA Group Sp. z o.o. przy ul. Promień 7/6 we Wrocławiu 51-659, KRS 0000728421, NIP 8982242707. 

Użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ilike@ettagoglobal.com lub na adres działalności administratora danych. 

Cele przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzamy w następujących celach: 

 • przesyłania newsletterów, w tym informacji o nowych wpisach na blogu, odcinkach podcastu, webinarach czy organizowanych wydarzeniach, 
 • umożliwienia kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, 
 • realizacji zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego dostępnego na stronie Serwisu, 
 • marketingu bezpośredniego, 
 • zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu (obsługa plików cookie). 

Newsletter 

Administrator danych prowadzi usługę newslettera, w którym zawierają się informacje o nowych wpisach na blogu, odcinkach podcastu, webinarach czy organizowanych wydarzeniach. 

Aby otrzymać nasz newsletter, w formularzy zapisu do newslettera Użytkownik powinien podać adres mailowy, na który chce, abyśmy go wysyłali, a następnie potwierdzić chęć jego otrzymania poprzez kliknięcie w „Zapisz się do newslettera”.  W kolejnym kroku Użytkownik otrzymuje od nas maila, w którym prosimy o potwierdzenie zapisu do newslettera. Podanie adresu mailowego jest dobrowolne i niezbędne do otrzymywania newslettera. 

Realizując usługę newslettera przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera. W tym celu wystarczy, że Użytkownik kliknie w link rezygnacji w którejś z przesyłanych przez nas wiadomości lub napisze do nas maila na adres ilike@ettagoglobal.com. 

W ramach usługi newslettera przetwarzamy tylko adresy mailowe podane przez Użytkowników w formularzu zapisu do newslettera do czasu rezygnacji z jego otrzymywania lub do czasu zakończenia świadczenia przez nas tej usługi.  

Formularz kontaktowy 

Każdy Użytkownik, który chce skontaktować się z administratorem ma możliwość skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce kontakt. 

W formularzu kontaktowym prosimy Użytkownika o podanie tylko tych danych osobowych, które są nam niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, jednakże bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi. 

Dane Użytkownika, który wysłał do nas pytanie na pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane są w prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych (na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na chęci udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Użytkownika pytanie. Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać do czasu zakończenia korespondencji w temacie przez niego zainicjowanym. 

Sklep internetowy 

Użytkownicy dokonujący zakupu w sklepie internetowym proszeni są o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, jego potwierdzenia lub do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (na przykład brak maila z zamówionym produktem). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w realizacji wyżej wymienionych celów. 

W ramach wyżej wymienionych czynności przetwarzamy dane Użytkowników na podstawie: 

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji zamówienia (umowy);  
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu przyjęcia i obsługi reklamacji, oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania umowy (co stanowi nasz uzasadniony interes); 
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia obowiązku prawnego przechowywania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym prawem. 

Dane osobowe Użytkowników dokonujących zakupu w naszym sklepie internetowym będziemy przechowywać przez maksymalnie 7 lat, licząc od dnia dokonania ostatniej transakcji w sklepie internetowym. Okres ten wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.  

Przetwarzanie danych w celach marketingowych 

Każdy Użytkownik, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym lub skontaktował się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego nawiązał z nami relację, którą chcemy podtrzymać dla obopólnych korzyści biznesowych. Takie przetwarzanie opieramy na naszym prawnie usprawiedliwionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w tym celu.  

Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać do celów marketingowych do czasu ustania relacji z Użytkownikiem, rozumianej jako brak zainteresowania usługami świadczonymi przez administratora danych lub do czasu otrzymania sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

Odbiorcy danych osobowych 

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, odbiorcami danych osobowych mogą być firmy współpracujące z administratorem danych w zakresie usług księgowych, IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz administratora, podmioty świadczące dla administratora usługi marketingowe, w tym firma FreshMail sp. z o.o., która obsługuje techniczny proces przesyłania newslettera.  

Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, każde powierzenie przetwarzania danych następuje po zweryfikowaniu dostawcy i podpisaniu odpowiednich umów. 

Dane osobowe Użytkowników co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców przetwarzania przy realizacji niektórych usług wsparcia, Administrator lub jego dostawca może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań podmiotom działającym poza EOG. W każdym takim przypadku, przekazanie danych osobowych następuje do państw trzecich, dla których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub w przypadku przetwarzania danych na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych, przekazanie danych oparte jest o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

Profilowanie danych 

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie profilujemy danych osobowych. 

Prawa Użytkownika 

Użytkownik może się zwrócić do Administratora danych z żądaniem: 

 • dostępu do treści swoich danych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania 
 • uzyskania kopii swoich danych, 

a także w stosownych przypadkach, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych jego dotyczących, wycofać zgodę oraz skorzystać z możliwości przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania na adres e-mail ilike@ettagoglobal.com albo przesyłką pocztową na adres działalności administratora danych. 

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

Bezpieczeństwo przetwarzania 

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Pliki cookie 

W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookie do zapamiętania preferencji Użytkownika oraz aby analizować ruch w naszej witrynie.  

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia Użytkownika. 

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. 

Pozostałe pliki cookie dotyczą preferencji i statystyk. 

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, takie jak preferowany język lub region Użytkownika. 

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. 

Informacje o tym jak Użytkownik korzysta z naszej witryny udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. 

Nasza strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez Google Inc. („Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z niniejszej strony z reguły są przekazywane na jeden z serwerów Google w USA, a następnie są tam zapisywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu. 

Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookie również poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach przeglądarki. Pragniemy jednak poinformować, że w takim wypadku może okazać się, że korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie nie będzie możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ustawiana jest opcja opt-out, która blokuje przyszłą rejestrację danych przy kolejnej wizycie Użytkownika na tej stronie internetowej. 

Postanowienia końcowe 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Polityki prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie.